mirasçılıktan çıkarma(ıskat)

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Nedir?

Mirasçılıktan çıkarma (Iskat) olayı, belirli koşullar gözetilerek mirasçıların bazılarını saklı haklarından yoksun bırakmak olarak tanımlanabilmektedir. Mirasçılıktan çıkartılan kişiler, saklı payları için herhangi bir hak talep edemedikleri gibi mirastan pay da alamazlar. Bu olay, mirası pay eden kişilerin yasal veya iradi olarak mirasçıları kendisi belirleme veya mirastan mahrum bırakma hakkından kaynaklanmaktadır.

Fakat hukuk alanında mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de miras sözleşmesinde miras bırakan kadar mirasçıların da benzer haklara sahip olduğudur. Bu noktada mirasını bırakan kişinin sözleşmeden tek taraflı olarak dönemeyeceği bilinmektedir. Bu nedenle mirastan çıkartabilmek için gerekli şartlar bulunuyorsa ölüme bağlı olarak bir tasarruf vasiyeti ile sözleşmeden dönerek kişiler mirasçılıktan çıkartılabilirler.

Mirasçılıktan çıkarma durumunun söz konusu olması halinde muris ile yakınları arasında yaşanan sosyal, ekonomik ve ailevi bağlar göz önüne alınmalı ve sıkı şartlar gözetilmelidir. Hukuk kurallarına göre miras bırakan kişiler, eş ve alt soyun saklı haklarını mirasçılıktan çıkarma işlemleriyle mahrum bırakamazlar. Kısacası ıskat şartlarının geçerli olmadığı durumlarda miras bırakan kişiler isteseler de doğal mirasçıları haklarından mahrum edemezler ve kişiler haklarına düşeni alırlar. Bu noktada mirasçıların doğal paylarının saklanması kuralı, Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde de ifade edilmektedir.

Mirasçılıktan çıkarma durumunda ise miras bırakan kişi, saklı payı olan bireyleri haklarından mahrum bırakabilmektedir. Bu noktada mirastan menedilen kişiler, mirasçı tenkis davası, mirastan pay alma veya terekenin tespiti davası gibi herhangi bir mirasçılık hakkından da yararlanamamaktadırlar.

Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

Mirasçılıktan çıkarma konusunda şu an için belirlenen herhangi kesin bir kıstas bulunamamaktadır. Kanun önünde mirastan çıkartmaya sebep gösterilebilmek için ağır şartların yer alması gerekmektedir. Örneğin öldürme, sahtekarlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal gibi suçlar, direkt olarak mirasçılıktan çıkartma durumuna sebep olarak gösterilebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra kişiler, iftira, hakaret ve küfür, haksız suç isnadı ve yalan yere tanıklık etme gibi durumlarda da mirasçılıktan çıkarma haklarını kullanabilmektedirler. Fakat ceza kanununda yazan ve kabahat cinsinden olduğu bilinen fiiller, ıskat sebebi olarak gösterilmemektedir.

Ayrıca mirasçılıktan çıkarma durumunun oluşabilmesi için illaki suçun miras bırakan kişiye karşı işlenmesi zorunluluğu yoktur. Bu noktada kişinin malvarlığı haklarına tecavüz edilmesi de bir ıskat sebebi olarak gösterilebilmektedir. Bu nedenle malvarlığı konusunda bir sorunun yaşandığını düşünen herkesin mutlaka bursa miras avukatı aracılığıyla danışmanlık alması gerekmektedir.

Ağır Bir Suç İşlenmesi Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma

Medeni Kanun’un 510. maddesinde belirtilen açıklamaya göre pay sahibi mirasçının miras bırakan kişiye veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemi olması da mirastan çıkarma gerektiren sebeplerden biri olarak sayılmaktadır. Yapılan suçun amacına ulaşmadığı ve kimsenin zarar görmediği durumlarda dahi kişiler hakkında mirasçılıktan çıkarma uygulanabilmektedir. Ayrıca yapılan davranışlar hususunda ceza mahkemesi tarafından kişilerin herhangi bir mahkûmiyet kararının zorunlu olmadığı da bilinmektedir. Bu noktada ağır bir suçun işlenmiş olması, bursa gayrimenkul avukatı gibi kişilere başvurarak mirasçılıktan çıkartma işlemlerini kaleme alabilmek için yeterli olacaktır. Son olarak ağır suçların illaki miras bırakan kişiye yönelik yapılmasına gerek olmadığını da belirtmekte yarar var.

Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerin İhlali Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma sebepleri arasında herhangi bir nedenle ağır bir suç işlenmesinin yanı sıra aile hukukundan doğan yükümlülüklerin ihlali sebebiyle de pay sahiplerinin menedilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu noktada aile hukukundan dolayı ortaya çıkan yükümlülükler, genel olarak anne-  baba ve çocuklar arasında oluşan karşılıklı bakım durumu ve yardımcı – destek olma yükümlülüğüdür. Bu noktada ilgili yükümlülükleri ihlal ettiği görülen kişilerin mirasçılıktan çıkarılmaları ve alacakları paydan mahrum edilmeleri mümkündür. Yargıtay da görüşülen davalarda da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen mirasçı ‘’hayırsız evlat’’ olarak görülerek mirasçılıktan menedilmektedir.

Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma

Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma durumu, Medeni Kanunu’nun 513. maddesiyle düzenlenen ve miras bırakan kişinin saklı payı bulunan mirasçısının altsoyunun borçlarını ödemekten aciz halde bulunmasıyla ona geçecek olan payın tamamının diğer alacakların eline geçmesini önlemek suretiyle işleme alınan bir kanundur. Kanun bünyesinde borç ödemeden aciz olan altsoyun yararına olacak şekilde ele alınmakta ve kişilerin haklarını korumaktadır. Bu noktada borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma durumunda kısmi bir haktan men durumu söz konusu olup kanuna konu kişilerin mirasçılık sıfatlarını kaybetmedikleri bilinmektedir. Bu nedenle ilgili kişiler, saklı paylarının yarısı için tekere paylaşımına katılarak mirasçıların sahip olduğu haklara da aynı oranda sahip olur.

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Mirastan çıkarma işlemleri, miras bırakan kişinin belirleyeceği sözleşme veya vasiyetname yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Miras bırakan kişinin hazırladığı belgede mutlaka saklı pay sahiplerinin neden mirastan menedildikleri de yazılmalıdır. Kısacası miras bırakan kişinin iradesinin gösterildiği bir sözleşme veya vasiyetname mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca bu belgelerde ıskat sebebinin açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması da tavsiye edilmektedir.

Eğer miras bırakan tarafından işleme alınan sözleşme veya vasiyetnamede mirastan men bırakma sebepleri yazmıyorsa mirasçılıktan çıkartma geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle mirasçının mirastan men bırakılmasına dair konuda herhangi bir şüpheye ver verilmemesi gerekmektedir.

Bu noktada vasiyetnamede yer alan kınamalar, mirasçıda bulunan ahlaksız davranışlar ve kötü sözler, mirastan çıkarma için geçerli sayılmamaktadır. Bu nedenle miras bırakan kişinin mirasçılıktan çıkarma için mutlaka ileri sürdüğü sorunlar için belirli kanıtlar da eklemesi gerekmektedir. Bu noktada mirastan çıkarma uygulanan kişinin bursa miras avukatı ile mahkemeye başvurması durumunda ilk olarak vasiyetname açılacak ve ilgili belge ayrıntılı şekilde incelenecektir. Ayrıca miras bırakan kişinin vasiyetinde belirttiği kişileri mirasın bir kısmından menetmesi de söz konusu olabilmektedir.

Vasiyetname ile Mirastan Çıkarma

 Mirastan çıkarma işlemleri için en çok tercih edilen seçeneklerden biri de vasiyetname ile pay sahibi olmasının istenmediği kişilerin belirlenmesidir. Bu noktada miras sahibi, vasiyetnamesinde yaşamında mirastan pay sahibi olan kişileri belirleyebildiği gibi kimlerin mirastan menedilmesini istediğini de ekleyebilmektedir. Bu noktada miras sahibi, kişilerin paydan menedilebilmesi için kötü bir suç işleme ve aile sorumluluklarını yerine getirmeme konusunda kanıtlar da sunmalıdır. Bu noktada bursa miras avukatı eşliğinde hazırlanan vasiyetnamede miras sahiplerinin mirasçıları payın tümünden menedebildikleri gibi bir kısmından menettikleri de bilinmektedir.

Miras Sözleşmesi ile Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılık çıkarma işlemlerinin yapıldığı bir diğer resmi belge ise miras sözleşmesi olarak bilinmektedir. Vasiyetten farklı olarak mutlaka bursa avukat eşliğinde ve mirasçıların haberi olarak gerçekleştirilmektedir. Miras sözleşmesi sırasında mirasçılıktan çıkarma işleminin gerçekleştirileceği kişiler tek tek ifade edilmekte ve nedenleriyle birlikte yaptıkları suçlar göz önüne alınmaktadır. Bu noktada miras sahipleri, vasiyette olduğu gibi pay sahiplerini tüm mirastan menedebilecekleri gibi mirasın bir kısmından da menedebilmektedirler. Ayrıca çok daha resmi bir belge olduğu için şimdilerde mirasçılıktan çıkarma işlemleri için miras sözleşmesi daha çok tercih edilmektedir.

Mirasçılıktan Çıkarma Ne Zaman Yapılabilir?

Mirastan çıkarma işlemleri, şimdilerde tanım ve nasıl yapıldığı sorularının yanı sıra ne zaman yapılması gerektiğiyle de sıklıkla sorulmakta olan konulardan biridir. Bu noktada bir miras sahibinin mirastan pay alabilecek kişileri mirastan men edebilmesi için bir vasiyetname veya sözleşme ile kanıtlar eşliğinde belge hazırlaması gerekmektedir. Bu durum, mirasçılıktan çıkarma işlemini gerçekleşmesi için mutlaka gereklidir.

Bu neden mirastan çıkarma işlemlerinde miras sahibinin kendi imzasının ve yazısının yer aldığı bir belgenin yer alması gerektiğinden miras sahibi sağ iken paydan menetme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada miras sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından talep edilen mirasçılıktan çıkarma işlemleri tamamen geçersiz sayılmaktadır.

Mirastan Çıkarmanın Sonuçları Nelerdir?

Mirastan çıkarma işlemlerinin ne zaman yapılabileceğinin yanı sıra bursa miras avukatı kapsamında davalardan çıkacak sonuçlarda sıklıkla merak edilmektedir. Bu noktada Türk Medeni Kanunu’nun 511. maddesinde yazan şartlara göre mirastan menedilen kişilerin mirastan pay alma hakları kalmamak ve tenkis davası açma durumları söz konusu olamamaktadır. Mirastan ıskat edilen kişilerin altsoy bireyleri bulunmuyorsa miras bırakan kişilerin ıskat edilen kişilerin paylarında istedikleri tasarrufu gerçekleştirebilmekte de özgürdürler.

Fakat sözleşme veya vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılan kişilerin altsoy bireyleri bulunuyorsa miras payından kendileri istifade edebilmektedirler. Bu noktada miras bırakanın altsoy bireyler için herhangi bir şekilde tasarruf özgürlüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle mirastan menedilen bir üst soyunuz bulunuyorsa bursa avukat aracılığıyla kendi payınızı kolayca alabilirsiniz.

Mirastan Çıkarmanın İptali

Mirastan çıkarmanın iptal etme durumu da son günlerde sıklıkla gerçekleşen konulardan biri olarak gösterilmektedir. Bu noktada mirasçılıktan çıkarma işleminin miras bırakanın ardından mutlaka hassas bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Çünkü miras bırakan kişilerin ölümüne bağlı aldıkları tasarruflar, güçlü bir iradenin teşkili olarak görülmektedir.

Bu noktada mirastan çıkarma işleminin iptali için miras sahiplerinin sözlü ifadelerinin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle yalnızca miras sahibi tarafından ölüme bağlı tasarrufta yer alan iradenin geçersizliği ile mirastan çıkarma durumunun iptali geçerli sayılacaktır. Bu noktada mirastan menedilmek için belirli kanıtları bulunmayan kişiler, bursa miras avukatı aracılığıyla vasiyetname iptali için ava açabilmektedirler.

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası Kime Karşı Açılabilmektedir?

Şimdilerde birçok mahkemede görülmeye devam edilen mirastan çıkarmanın iptali davası, miras durumundan menedilen kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bu noktada mirastan menedilme durumunun ortadan kalkması için miras sahibinin menetme durumu için herhangi bir kanıt göstermemesi ve vasiyetnamesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu noktada mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası için mirastan ıskat edilen pay sahibi tarafından mirastan yararlanmakta olan mirasçılara karşı açılmaktadır. İlgili davalarda bir bursa miras avukatı profesyonelinin yer alması, durumun seyrini önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Bu nedenle siz de mirastan pay sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız bize ulaşarak davanızın takibi ve açılma süreci için en kaliteli desteği almaya başlayabilirsiniz.

Mirastan Çıkarmanın İptal Davası Hangi Mahkemelerde Açılmaktadır?

Mirastan çıkarmanın iptali davası ile hak ettiği mirası almak isteyen birçok kişi, hangi mahkemelere başvurması gerektiğini araştırmaktadırlar. Bu noktada son gelen açıklamalara göre mirastan çıkarmanın iptali davalarında görevli olan mahkemeler, Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Ayrıca yetkili mahkeme olarak da miras bırakan kişinin son yerleşim yeri mahkemesi gösterilmektedir.

Mirastan Çıkarma İptal Dilekçesi

Günümüzde birçok mirastan menetme durumu, haksız yere oluşabilmekte ve kişilerin paylarını alamadıkları bilinmektedir. Bu noktada yasal mirasçılar, mirasta pay sahibi olduklarını ispatlamak ve herhangi bir sorunla mirastan menedilmeyi hak etmediklerini kanıtlamak zorundadırlar. Bu noktada mirastan çıkarma davasının resmi bir kademe kazanabilmesi için mirastan çıkarma iptal dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu durumda bursa miras avukatı yardımıyla dilekçenizi hazırlayabilir ve gereğini mahkemelere sunabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir