İlamsız Takiplerde Ödeme Emri

İlamsız Takiplerde Ödeme Emri 2024

İlamsız takiplerde ödeme emri, bir mahkeme kararına dayanmayan, doğrudan doğruya alacaklının başvurusu ile icra müdürlüğü aracılığıyla borçluya karşı başlatılan bir icra takibi türüdür. İlamsız takiplerde ödeme emri alacaklı, borçludan alacağını tahsil etmek için mahkeme kararı (ilam) olmadan icra takibi başlatır. İlamsız takiplerde en önemli belgelerden biri ödeme emridir.

İlamsız takiplerde ödeme emri, icra müdürlüğü tarafından düzenlenen ve borçluya gönderilen, borcun ödenmesini talep eden resmi bir belgedir. Bu belgede, borcun miktarı, borcun sebebi ve ödeme süresi gibi bilgiler yer alır. Ödeme emrinin amacı, borçluya borcunu ödemesi için resmi bir bildirimde bulunmaktır. Borçlu, ödeme emrini aldıktan sonra belirli bir süre içerisinde borcunu ödemek veya itiraz etmek zorundadır.

Ödeme emri, borçluya tebliğ edildikten sonra, borçlu belirli bir süre içinde bu emre uymak veya itiraz etmek durumundadır. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmediği takdirde, icra işlemleri devam eder, icra emri kesinleşir ve borçlu mal varlığını kaybetme yahut tedbir konulması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla, ödeme emri borçlu açısından son derece önemli bir belgedir ve dikkatle incelenmesi gerekmektedir. İlamsız takiplerde ödeme emri İcra İflas Kanunu‘nda düzenlenmiştir.

İlamsız Takiplerde Ödeme Emri Nasıl Ödenir?

İlamsız takiplerde ödeme emri alan borçlu, bu emri aldıktan sonra borcunu ödemek için belirli adımları takip etmelidir. İlamsız takiplerde ödeme emrinin ödenmesi süreci şu şekilde ilerler:

 1. Borcun Tespiti ve Ödeme Miktarının Doğrulanması: Ödeme emrini alan borçlu, öncelikle borcun miktarını ve sebebini dikkatlice incelemelidir. Alacaklı tarafından talep edilen borcun doğru olup olmadığını kontrol etmek, borçlunun ilk adımı olmalıdır.
 2. Ödeme Süresi: İlamsız takiplerde ödeme emrinde belirtilen süre içerisinde borçlu, borcunu ödemelidir. Genellikle bu süre 10 gündür. Bu süre içinde ödeme yapılmaması durumunda icra işlemleri devam eder ve borçlu daha fazla mali yükle karşı karşıya kalabilir.
 3. Ödeme Şekilleri: Borçlu, ödeme emrinde belirtilen banka hesap numarasına borcunu havale veya EFT yoluyla ödeyebilir. Alternatif olarak, icra müdürlüğüne giderek nakit ödeme de yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra, ödemenin yapıldığına dair belge alınması önemlidir.
 4. Ödeme Sonrası İşlemler: Borçlu, borcunu ödedikten sonra icra müdürlüğüne ödeme yapıldığını bildirmeli ve icra dosyasının kapatılmasını talep etmelidir. Bu işlem, borcun tamamen ödendiğini ve icra takibinin sona erdiğini resmi olarak kayıt altına alır.

Borçlu, borcunu ödeme süresi içinde ödemediği takdirde, icra müdürlüğü tarafından borçluya ait mallara haciz işlemi uygulanabilir. Bu nedenle, ilamsız takiplerde ödeme emrinin dikkatle incelenmesi ve belirtilen süre içinde borcun ödenmesi büyük önem taşır.

İlamsız Takiplerde Ödeme Emri
İlamsız Takiplerde Ödeme Emri

İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Borçlu, ilamsız takiplerde ödeme emrini aldıktan sonra borca, imzaya veya borcun bir kısmına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz işlemi, borçlunun borcunun olmadığını veya borcun miktarının yanlış olduğunu iddia ettiği durumlarda başvurulan yasal bir yoldur. İlamsız takiplerde ödeme emrine itiraz etmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. İtiraz Dilekçesi Hazırlama: Borçlu, ödeme emrine itiraz etmek için bir itiraz dilekçesi hazırlamalıdır. Bu dilekçede, borcun neden ödenmediği veya borcun miktarının neden yanlış olduğu açıkça belirtilmelidir. Dilekçe, borçlunun kimlik bilgileri, icra dosya numarası ve itiraz gerekçelerini içermelidir.
 2. İcra Müdürlüğüne Başvuru: Hazırlanan itiraz dilekçesi, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne sunulmalıdır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır ve icra işlemleri devam eder.

İtiraz işlemi, borçlunun haklarını koruma amacıyla başvurabileceği önemli bir yoldur. Bu nedenle, ödeme emri aldıktan sonra borcunun olmadığına veya borcun miktarının yanlış olduğuna inanan borçlular, itiraz sürecini dikkatlice takip etmelidir. Bursa icra avukatı, müvekkili adına itiraz dilekçesi sunmaya yetkili kimsedir. Bu sebeple bursa icra avukatı ile çalışmanız tavsiye edilmektedir.

İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Süresi

İlamsız takiplerde ödeme emrine itiraz süresi, borçlunun ödeme emrini aldığı tarihten itibaren yedi gündür. Ancak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurulduğu takdirde bu süre beş güne inmektedir. Bu süreler içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır ve icra işlemleri kesintisiz olarak devam eder. İtiraz süresi içinde yapılması gerekenler şunlardır:

 1. İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması: İtiraz dilekçesi, yedi günlük süre içinde hazırlanmalı ve icra müdürlüğüne sunulmalıdır. Dilekçede borcun neden ödenmediği veya borcun miktarının neden yanlış olduğu açıkça belirtilmelidir.
 2. İcra Müdürlüğüne Teslim: Hazırlanan itiraz dilekçesi, yedi günlük süre içinde icra müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bu süre içinde teslim edilmeyen dilekçeler kabul edilmez ve icra işlemleri devam eder.
 3. İtiraz Süresi İçinde Yapılması Gerekenler: İtiraz süresi içinde borçlunun ilamsız takiplerde ödeme emrine itiraz etmemesi durumunda, borcun varlığı kabul edilmiş sayılır ve icra işlemleri başlatılır. Bu nedenle, borçlu itiraz süresi içinde gerekli tüm işlemleri tamamlamalıdır.

İtiraz süresi, borçlunun haklarını koruma amacıyla belirlenmiş önemli bir süredir. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır ve borçlu icra işlemleri ile karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla, borçlunun itiraz süresini dikkatlice takip etmesi ve gerekli işlemleri zamanında yapması büyük önem taşır.

İlamsız Takiplerde Ödeme Emri Neden Gelir?

İlamsız takiplerde ödeme emri, borçlunun alacaklıya olan borcunu ödememesi durumunda, alacaklının icra müdürlüğüne başvurarak borcunu tahsil etmek istemesi sonucunda gönderilir. ilamsız takiplerde ödeme emrinin gönderilmesinin başlıca nedenleri şunlardır:

 1. Borçlunun Borcunu Ödememesi: Borçlu, alacaklıya olan borcunu ödemediği takdirde, alacaklı icra müdürlüğüne başvurarak ilamsız takip başlatabilir. Bu durumda icra müdürlüğü, borçluya ilamsız takiplerde ödeme emri gönderir ve borcun ödenmesini talep eder.
 2. Borçluya Resmi Bildirim Yapma Zorunluluğu: İcra işlemlerinin başlatılabilmesi için borçluya resmi bildirim yapılması gerekmektedir. ilamsız takiplerde ödeme emri borçluya borcunu ödemesi gerektiğini bildiren resmi bir belgedir. Bu nedenle, borçlunun borcunu ödememesi durumunda icra müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderilir.
 3. Alacaklının Talebi: Alacaklı, borcunu tahsil edebilmek için icra müdürlüğüne başvurarak ödeme emri gönderilmesini talep edebilir. Bu durumda icra müdürlüğü, borçluya ödeme emri gönderir ve borcun ödenmesini ister.
 4. Yasal Süreçlerin Başlatılması: İlamsız takip sürecinde, icra işlemlerinin başlatılabilmesi için borçluya ilamsız takiplerde ödeme emri gönderilmesi zorunludur

İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Edilirse Ne Olur?

İlamsız takiplerde ödeme emrine itiraz edilmesi, borçlunun borcun varlığına veya miktarına itiraz ettiği anlamına gelir. Borçlunun ilamsız takiplerde ödeme emrine itiraz etmesi durumunda icra takibi durur ve alacaklının dava açması gerekir. Bu davalar aşağıda detaylıca anlatılacaktır.

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası, borçlunun yaptığı itirazın haksız olduğunu düşünen alacaklının başvurabileceği bir yoldur. Alacaklı, borçlunun itirazının iptali için genel mahkemede dava açabilir. Bu davada, alacaklının iddialarını ispatlaması gerekmektedir. İtirazın iptali davasında şu aşamalar izlenir:

 1. Dava Açma Süresi: Alacaklı, borçlunun itirazının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren bir yıl içinde itirazın iptali davası açabilir.
 2. Mahkemeye Başvuru: Alacaklı, genel mahkemeye başvurarak itirazın iptali davası açar. Dava dilekçesinde, borcun varlığı ve borçlunun itirazının haksız olduğu gerekçeleriyle belirtilir.
 3. Davanın Görülmesi: Mahkeme, tarafların beyanlarını dinler ve delilleri inceler. Alacaklının iddialarını ispatlaması durumunda, mahkeme itirazın iptaline karar verebilir.
 4. İtirazın İptali Kararı: Mahkeme, alacaklının lehine karar verirse, borçlunun itirazı iptal edilir ve icra takibi devam eder. Mahkeme, itirazın iptaline karar vermesi durumunda, borçlu borcunu ödemek zorunda kalır.
 5. İcra İnkar Tazminatı: Alacaklı, itirazın iptali davasını kazanırsa, borçludan icra inkar tazminatı talep edebilir. Bu tazminat, borçlunun haksız yere itiraz ederek alacaklıyı zarara uğratmasını önlemek amacıyla düzenlenmiştir.

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın kaldırılması davası, daha hızlı bir çözüm sunan ve icra hukukunda özel olarak düzenlenmiş bir yoldur. Bu dava, icra mahkemesinde açılır ve ilamsız takiplerde ödeme emrine yapılan itirazın kaldırılmasını amaçlar. İtirazın kaldırılması davası iki türdür: kesin kaldırma ve geçici kaldırma.

Kesin Kaldırma

Kesin kaldırma, borçlunun ilamsız takiplerde ödeme emrine itirazının açıkça haksız olduğunu gösteren belgeler varsa uygulanır. Alacaklı, icra mahkemesine başvurarak kesin kaldırma talebinde bulunabilir. Bu tür davada, borçlunun itirazının dayanaksız olduğu belgelerle ispatlanırsa itiraz kesin olarak kaldırılır ve icra takibi devam eder.

Geçici Kaldırma

Geçici kaldırma, borçlunun itirazının belgelerle tam olarak ispat edilemediği, ancak alacaklının haklı olduğuna dair güçlü emarelerin bulunduğu durumlarda uygulanır. Alacaklı, icra mahkemesine başvurarak geçici kaldırma talebinde bulunabilir. Geçici kaldırma kararından sonra alacaklı, itirazın iptali davası açarak borçlunun itirazının tamamen iptal edilmesini talep edebilir.

İtirazın Kaldırılması Davası Süreci

 1. Başvuru: Alacaklı, borçlunun itirazını öğrendikten sonra icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması davası açar. Dava dilekçesinde, itirazın haksız olduğu gerekçeleri ve delilleri sunulur.
 2. Mahkeme İncelemesi: İcra mahkemesi, tarafların beyanlarını dinler ve delilleri inceler. Alacaklının sunduğu delillerin yeterli bulunması durumunda, mahkeme itirazın kaldırılmasına karar verebilir.
 3. Karar ve Sonuç: Mahkeme, itirazın kaldırılmasına karar verirse, icra takibi devam eder ve borçlu borcunu ödemek zorunda kalır. İtirazın kaldırılmaması durumunda, alacaklı itirazın iptali davası açarak hakkını aramaya devam edebilir.
 4. Geçici Kaldırma ve Kesin Kaldırma Farkı: Geçici kaldırma kararı, borçlunun itirazının geçici olarak kaldırılması anlamına gelir ve alacaklının kesin kaldırma veya itirazın iptali davası açması gereklidir. Kesin kaldırma kararı ise itirazın tamamen kaldırılması ve icra takibinin devam etmesi anlamına gelir.

İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları, alacaklının borçluya karşı icra takibini sürdürmesi ve alacağını tahsil edebilmesi için önemli hukuki yollardır. Bu davalar, borçlunun haksız itirazlarını bertaraf ederek alacaklının hakkını korumayı amaçlar. Dolayısıyla, ilamsız takiplerde ödeme emrine itiraz eden borçluların, itirazlarının haklı olup olmadığını dikkatlice değerlendirmeleri ve gerekli hukuki adımları atmaları önemlidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir