Delil Tespiti Davası

Delil Tespiti Davası 2024

Delil tespiti davası, hukuki bir uyuşmazlık ortaya çıkmadan veya ortaya çıktığında, mahkemeler tarafından delillerin tespit edilmesi ve korunması amacıyla açılan bir davadır. Bu dava, özellikle ileride açılması muhtemel bir dava için gerekli olan delillerin kaybolma veya bozulma ihtimaline karşı önlem almak amacıyla başvurulan bir hukuki araçtır. Delil tespiti, mahkemelerin adaletli karar verebilmesi için son derece önemlidir ve delillerin doğru ve zamanında tespit edilmesiyle, uyuşmazlıkların çözümünde adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.

Delil tespiti davası, genellikle maddi hasarların, olay yerinin, belgelerin, tanık beyanlarının ve diğer delillerin korunmasını içerir. Bu davalar, gelecekteki bir yargılamada kullanılacak olan delillerin bozulmasını, kaybolmasını veya değişmesini önlemek amacıyla açılır. Bu nedenle, delil tespiti davası, hukuki süreçlerin düzgün işlemesi ve hak kayıplarının önlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Delil Tespiti Davası Şartları

Delil tespiti davası açabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, davanın amacına uygun olarak delillerin korunmasını ve tespitini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Delil tespiti davası açılabilmesi için gereken başlıca şartlar şunlardır:

 1. Mevcut veya Muhtemel Bir Uyuşmazlık: Delil tespiti davası açılabilmesi için, mevcut veya muhtemel bir hukuki uyuşmazlığın bulunması gerekmektedir. Bu uyuşmazlık, ileride açılacak olan ana davanın konusunu oluşturacak nitelikte olmalıdır.
 2. Delillerin Kaybolma veya Bozulma İhtimali: Delil tespiti talebinde bulunan tarafın, delillerin kaybolma, bozulma veya değişme ihtimalinin bulunduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Bu, delil tespiti davasının en önemli şartlarından biridir.
 3. Acil Bir Durumun Bulunması: Delil tespiti talebinin acil bir durum içermesi gerekmektedir. Bu aciliyet, delillerin korunmasının sağlanması amacıyla mahkemeye başvurulmasını gerektiren bir durumu ifade eder.
 4. Yetkili Mahkemeye Başvuru: Delil tespiti davası, yetkili mahkemeye başvurularak açılmalıdır. Yetkili mahkeme, uyuşmazlığın konusu ve tarafların ikametgahına göre belirlenir.

Delil Tespiti Nasıl Yapılır?

Delil tespiti, mahkeme kararıyla yapılan bir işlemdir ve belirli adımlar izlenerek gerçekleştirilir. Delil tespiti süreci şu şekilde işler:

 1. Başvuru: Delil tespiti talebinde bulunacak taraf, yetkili mahkemeye bir dilekçe ile başvurur. Bu dilekçede, delil tespiti yapılacak deliller ve tespit edilme nedenleri ayrıntılı bir şekilde belirtilir.
 2. Mahkeme İncelemesi: Mahkeme, delil tespiti talebini inceleyerek, talebin yerinde olup olmadığını değerlendirir. Eğer talep kabul edilirse, mahkeme delil tespiti yapılmasına karar verir.
 3. Tespit İşlemi: Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi veya uzmanlar, delil tespiti işlemini gerçekleştirir. Bu işlemler, olay yerinin incelenmesi, belgelerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi yöntemlerle yapılabilir.
 4. Tutanak Tutulması: Delil tespiti işlemi sırasında yapılan tüm işlemler ve elde edilen bulgular, bir tutanak ile kayıt altına alınır. Bu tutanak, ileride açılacak olan davada delil olarak kullanılmak üzere saklanır.
 5. Tarafların Bilgilendirilmesi: Delil tespiti işlemi tamamlandıktan sonra, tespit edilen deliller ve tutulan tutanak hakkında taraflar bilgilendirilir.

Delil Tespiti Kaç Gün İçinde Yapılır?

Delil tespiti davasının süresi, delillerin niteliğine ve tespitin yapılacağı yerin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak, delil tespiti işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması esastır. Delillerin kaybolma veya bozulma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, mahkemeler genellikle hızlı hareket ederek delil tespiti işlemlerini birkaç gün içinde tamamlamaya çalışır.

Delil tespiti süresi, mahkemenin iş yükü, bilirkişi veya uzmanların çalışmaları ve delillerin tespit edileceği yerin uzaklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak acil durumların söz konusu olduğu hallerde, delil tespiti işlemleri genellikle 7-10 gün içinde tamamlanır.

Delil Tespiti Davası Nerede Açılır?

Delil tespiti davası, delillerin tespit edileceği yerin bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Delillerin bulunduğu yer, olayın gerçekleştiği yer, tarafların ikametgahı veya davanın konusuna göre değişebilir. Genel olarak, delil tespiti talebinde bulunacak tarafın, delillerin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurması gerekmektedir.

Yetkili mahkeme, delil tespiti işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için en uygun yerdir. Bu nedenle, delil tespiti davası açılmadan önce, delillerin bulunduğu yerin tespit edilmesi ve buna göre yetkili mahkemeye başvurulması önemlidir.

Delil Tespitini Kim Yapar?

Delil tespiti işlemleri, mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi veya uzmanlar tarafından yapılır. Bu kişiler, delillerin tespiti ve korunması konusunda uzmanlaşmış ve yetkin kişilerdir. Bilirkişiler, mahkemenin verdiği talimatlar doğrultusunda delil tespiti işlemlerini gerçekleştirir ve elde edilen bulguları tutanak altına alır.

Bilirkişi veya uzmanların yanı sıra, mahkeme heyeti de delil tespiti işlemlerine katılabilir. Mahkeme, delil tespiti işlemlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü durumlarda, delil tespiti işlemlerine bizzat katılabilir veya gözlemci olarak bulunabilir.

Delil Tespiti Davası Zamanaşımı

Delil tespiti davası için belirli bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak delil tespiti talebinin, delillerin kaybolma veya bozulma ihtimalinin bulunduğu durumlarda acilen yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Delil tespiti davası, delillerin korunması amacıyla açıldığından, delil tespiti talebinin mümkün olan en kısa sürede yapılması önemlidir.

Delil tespiti talebinde bulunacak tarafın, delillerin kaybolma veya bozulma ihtimalinin bulunduğunu fark eder etmez, vakit kaybetmeden yetkili mahkemeye başvurması gerekmektedir. Bu şekilde, delillerin korunması sağlanarak, ileride açılacak olan davada kullanılabilirliği garanti altına alınmış olur.

Özetle, delil tespiti davası, hukuki süreçlerin düzgün işlemesi ve adaletin sağlanması açısından son derece önemli bir araçtır. Delil tespiti işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde büyük bir rol oynar. Bu nedenle, delil tespiti davası açarken yukarıda belirtilen şartlara ve süreçlere dikkat edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Delil Tespitinin Hukuki Dayanağı

Türk Medeni Kanunu (TMK)

 • TMK Madde 2: Türk Medeni Kanunu‘nda tanzim edilen dürüstlük kuralı gereği, herkes hakkını korurken dürüst olmalıdır. Bu kapsamda delillerin korunması ve tespiti de bu kurala uygun olarak yapılmalıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)

 • HMK Madde 400: Mevcut veya ileride açılacak davalar için gerekli delillerin kaybolma veya bozulma ihtimali varsa, delil tespiti talebinde bulunulabilir.
 • HMK Madde 401: Mahkeme, delil tespiti talebini inceleyip karar verir ve tespit işlemlerini gerçekleştirecek bilirkişi veya uzmanları görevlendirir.
 • HMK Madde 402: Delil tespiti işlemlerinde bilirkişi veya uzmanlar görevlendirilebilir ve elde edilen bulgular tutanak altına alınır.

Türk Borçlar Kanunu (TBK)

 • Taraflar arasındaki borç ilişkilerinden doğan hakların korunması amacıyla delil tespiti yapılabilir. Örneğin, sözleşme ihlali durumunda sözleşme şartlarının ihlali tespit edilebilir.

İcra ve İflas Kanunu (İİK)

 • İcra takipleri ve iflas işlemleri sırasında delillerin tespit edilmesi gerekebilir. İİK, bu tür durumlarda delil tespiti talebinde bulunulmasını mümkün kılar. Bursa icra avukatı bu hususta müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Bu yasalar, delil tespiti davalarının hukuki çerçevesini belirleyerek delillerin doğru ve zamanında tespit edilmesini sağlar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir