Gemlik İcra Avukatı

Gemlik icra avukatı, icra hukuku ile ilgili yasal işlemleri yürüten, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözme konusunda uzmanlaşmış avukattır. İcra hukuku, alacakların tahsil edilmesi sürecini düzenleyen bir hukuk dalıdır ve icra avukatları, müvekkillerinin haklarını koruyarak alacaklarını tahsil etmeleri veya borçlarını ödemeleri konusunda onlara rehberlik eder. Gemlik icra avukatı, Gemlik’te yaşayan bireyler ve işletmeler için bu alanda profesyonel hukuki destek sağlar.

İcra avukatları, sadece icra işlemlerinde değil, aynı zamanda icra ve iflas hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetleri de sunar. Bu, müvekkillerinin mali durumlarını analiz etmelerine ve en uygun çözüm yollarını belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, Gemlik icra avukatı, icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde gerekli tüm yasal işlemleri yürütme yetkisine sahiptir.

Gemlik İcra Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gemlik icra avukatı, çeşitli icra ve iflas davalarına bakar. Bu davalar, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkları içerir ve icra avukatlarının uzmanlık alanlarına göre değişiklik gösterebilir. Başlıca icra ve iflas davaları şunlardır:

1. İcra Takipleri

İcra takipleri, alacaklıların borçlarını tahsil etmek amacıyla başlattıkları hukuki işlemlerdir. Gemlik icra avukatı, müvekkillerinin alacaklarını tahsil edebilmesi için icra takip sürecini başlatır ve yürütür. Bu süreç, ilamsız icra takibi ve ilamlı icra takibi olmak üzere ikiye ayrılır.

 • İlamsız İcra Takibi: Alacaklının elinde bir mahkeme kararı olmaksızın başlattığı icra takibidir. Borçluya ilamsız takiplerde ödeme emri gönderilir ve borçlu ödeme yapmazsa haciz işlemleri başlatılır.
 • İlamlı İcra Takibi: Alacaklının elinde bir mahkeme kararı veya ilam niteliğinde belge bulunduğunda başlattığı icra takibidir. Bu durumda borçlunun ödeme yapmaması halinde icra işlemleri hızla gerçekleştirilir.

2. İcra İflas Davaları

İcra iflas davaları, borçlunun borçlarını ödeyememesi durumunda başlatılan yasal süreçlerdir. Gemlik icra avukatı, iflas sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm yasal işlemleri yerine getirir. İflas davaları, borçlunun mal varlığının tespiti ve alacaklılara paylaştırılması sürecini içerir.

3. Haciz İşlemleri

Haciz işlemleri, borçlunun mal varlıklarının tespit edilerek el konulması ve alacaklının alacağının tahsil edilmesi amacıyla yapılan yasal işlemlerdir. Gemlik icra avukatı, haciz işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi için borçlunun mal varlıklarını araştırır ve haciz işlemlerini gerçekleştirir.

4. Tahliye Davaları

Tahliye davaları, kiracı ile mal sahibi arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için açılan davalardır. Kiracının kira borcunu ödememesi veya kira sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle mal sahibinin kiracıyı tahliye etmek istemesi durumunda icra avukatları bu süreci yönetir.

5. Rehin ve İpotek İşlemleri

Rehin ve ipotek işlemleri, borçlunun borcunu teminat altına almak amacıyla mal varlıklarını rehin veya ipotek ettirmesi durumunda gerçekleştirilir. Gemlik icra avukatı, bu işlemlerin yasal çerçevede yapılmasını sağlar.

Gemlik İcra Avukatı Hizmetleri

Gemlik icra avukatı, müvekkillerine çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler, alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi, icra takiplerinin başlatılması ve yürütülmesi, haciz işlemleri, iflas davaları ve daha pek çok icra hukuku konusunu kapsar. Başlıca hizmetler şunlardır:

1. Alacakların Tahsil Edilmesi

Gemlik icra avukatı, müvekkillerinin alacaklarını tahsil etmek için gerekli tüm yasal işlemleri yürütür. Bu süreç, borçluya ödeme emri gönderilmesi, borçlunun mal varlıklarının tespit edilmesi ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesini içerir.

2. Borçların Ödenmesi ve Borç Yapılandırma

Borçluların borçlarını ödeyebilmesi için en uygun çözüm yollarını sunar. Borç yapılandırma, borçlunun borçlarını daha rahat ödeyebilmesi için borç miktarının azaltılması veya ödeme planının değiştirilmesi sürecidir. Gemlik icra avukatı, borç yapılandırma sürecini yönetir ve borçlunun mali durumunu dikkate alarak en uygun ödeme planını oluşturur.

3. İcra Takip Sürecinin Yönetilmesi

İcra takip süreci, alacaklının borçlarını tahsil edebilmesi için başlatılan yasal bir süreçtir. Gemlik icra avukatı, icra takip sürecini başlatır ve yürütür. Bu süreçte, borçluya ödeme emri gönderilir, borçlu ödeme yapmazsa haciz işlemleri gerçekleştirilir.

4. Haciz İşlemleri

Haciz işlemleri, borçlunun mal varlıklarının tespit edilerek el konulması ve alacaklının alacağının tahsil edilmesi amacıyla yapılan yasal işlemlerdir. Gemlik icra avukatı, haciz işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi için borçlunun mal varlıklarını araştırır ve haciz işlemlerini gerçekleştirir.

5. İflas Davalarının Yönetilmesi

İflas davaları, borçlunun borçlarını ödeyememesi durumunda başlatılan yasal süreçlerdir. Gemlik icra avukatı, iflas sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm yasal işlemleri yerine getirir. İflas davaları, borçlunun mal varlığının tespiti ve alacaklılara paylaştırılması sürecini içerir.

6. Tahliye Davalarının Yönetilmesi

Tahliye davaları, kiracı ile mal sahibi arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için açılan davalardır. Kiracının kira borcunu ödememesi veya kira sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle mal sahibinin kiracıyı tahliye etmek istemesi durumunda Gemlik icra avukatı bu süreci yönetir.

7. Rehin ve İpotek İşlemlerinin Yapılması

Rehin ve ipotek işlemleri, borçlunun borcunu teminat altına almak amacıyla mal varlıklarını rehin veya ipotek ettirmesi durumunda gerçekleştirilir. Gemlik icra avukatı, bu işlemlerin yasal çerçevede yapılmasını sağlar.

8. Danışmanlık Hizmetleri

Gemlik icra avukatı, müvekkillerine icra hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler, müvekkillerinin mali durumlarını analiz etmelerine ve en uygun çözüm yollarını belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca Gemlik icra avukatı, icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde gerekli tüm yasal işlemleri yürütme yetkisine sahiptir.

Gemlik İcra Avukatı Ücretleri

Gemlik icra avukatı ücretleri, davanın türüne, sürecin karmaşıklığına, davanın süresine ve avukatın deneyimine göre değişiklik gösterebilir. İcra avukatlarının ücretleri, genellikle Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Ancak, avukat ve müvekkil arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak bu ücretler değişiklik gösterebilir.

1. İcra Takip Ücretleri

İcra takip ücretleri, Gemlik icra avukatının en sık karşılaştığı ücret türlerindendir. Bu ücretler, icra takibinin türüne (ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi) ve alacağın miktarına göre belirlenir. Genellikle icra takip ücretleri, belirli bir yüzdelik dilim üzerinden hesaplanır.

2. Haciz İşlemleri Ücretleri

Haciz işlemleri ücretleri, haciz işleminin türüne ve haczedilecek mal varlıklarının değerine göre değişiklik gösterebilir. Haciz işlemleri genellikle zaman alıcı ve karmaşık süreçler olduğundan, avukat ücretleri buna göre belirlenir.

3. İflas Davaları Ücretleri

İflas davaları, diğer icra davalarına göre daha karmaşık ve uzun süren davalardır. Bu nedenle iflas davaları için belirlenen avukat ücretleri de genellikle daha yüksektir. İflas davalarında avukat ücretleri, davanın süresine ve karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.

4. Tahliye Davaları Ücretleri

Tahliye davaları, kiracı ile mal sahibi arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için açılan davalardır. Bu davalar için belirlenen avukat ücretleri, davanın süresine ve türüne göre değişiklik gösterebilir.

5. Danışmanlık Ücretleri

Danışmanlık hizmetleri, genellikle saatlik veya belirli bir hizmet karşılığında ücretlendirilir. Danışmanlık ücretleri, avukatın deneyimine ve uzmanlık alanına göre değişiklik gösterebilir.

Gemlik İcra Avukatı Haciz Kaldırma

Haciz kaldırma işlemleri, borçlunun mal varlıkları üzerindeki hacizlerin kaldırılması amacıyla yapılan yasal işlemlerdir. Haciz, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi üzerine borçlunun mal varlıklarına el konulması işlemidir. Ancak, bazı durumlarda borçlu, haczin kaldırılması için gerekli yasal işlemleri başlatabilir. Gemlik icra avukatı, bu süreçte borçlulara hukuki destek sağlar.

1. Haciz Kaldırma Sebepleri

Haciz kaldırma işlemleri, çeşitli sebeplerle gerçekleştirilebilir. Başlıca haciz kaldırma sebepleri şunlardır:

 • Borç Ödenmişse: Borçlu, borcunu ödemişse ve bu durum belgelenmişse, haciz işlemi kaldırılabilir.
 • Yanlış Haciz: Haciz işlemi yanlışlıkla yapılmışsa veya haczedilen mal varlıkları yanlış tespit edilmişse, haciz kaldırılabilir.
 • İtiraz ve İptal Davaları: Borçlu, haciz işlemine itiraz edebilir veya iptal davası açabilir. Mahkeme, borçlunun itirazını haklı bulursa, haciz işlemi kaldırılabilir.

2. Haciz Kaldırma Süreci

Haciz kaldırma süreci, borçlunun haczin kaldırılması için icra müdürlüğüne başvurması ve gerekli belgeleri sunmasıyla başlar. İcra müdürlüğü, başvuruyu değerlendirir ve gerekli şartlar sağlanmışsa haciz işlemini kaldırır. Haciz kaldırma süreci, genellikle şu adımları içerir:

 • Başvuru: Borçlu, haczin kaldırılması için icra müdürlüğüne başvuruda bulunur. Başvuru dilekçesinde haczin kaldırılması talebinin gerekçeleri belirtilir ve gerekli belgeler eklenir.
 • Değerlendirme: İcra müdürlüğü, başvuruyu değerlendirir ve gerekli incelemeleri yapar. Bu süreçte, borçlunun sunduğu belgeler ve haciz işleminin doğruluğu kontrol edilir.
 • Karar: İcra müdürlüğü, başvuruyu değerlendirir ve gerekli şartlar sağlanmışsa haciz işlemini kaldırır. Haciz işlemi kaldırıldığında, borçlunun mal varlıkları üzerindeki hacizler sona erer.

3. Gemlik İcra Avukatı ile Haciz Kaldırma

Gemlik icra avukatı, haciz kaldırma sürecinde borçlulara hukuki destek sağlar. Bu süreçte avukatlar, borçlunun haklarını koruyarak haczin kaldırılması için gerekli yasal işlemleri yürütür. Gemlik icra avukatının haciz kaldırma sürecinde sunduğu hizmetler şunlardır:

 • Başvuru Dilekçesinin Hazırlanması: Avukatlar, haczin kaldırılması için gerekli başvuru dilekçesini hazırlar ve icra müdürlüğüne sunar.
 • Belgelerin Toplanması: Haczin kaldırılması için gerekli belgelerin toplanması ve sunulması sürecinde borçluya yardımcı olur.
 • İtiraz ve İptal Davalarının Yönetilmesi: Haciz işleminin yanlış veya haksız olduğunu düşünen borçlular için itiraz ve iptal davalarını yönetir.
 • Müvekkilin Haklarının Korunması: Haciz kaldırma sürecinde borçlunun haklarını koruyarak, sürecin doğru ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Gemlik icra avukatı, icra hukuku ve iflas hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardandır. Alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi, icra takiplerinin başlatılması ve yürütülmesi, haciz işlemleri, iflas davaları ve tahliye davaları gibi çeşitli hukuki işlemlerde müvekkillerine destek sağlarlar. İcra avukatlarının ücretleri, davanın türüne, sürecin karmaşıklığına ve avukatın deneyimine göre değişiklik gösterebilir. Haciz kaldırma işlemleri de icra avukatlarının sunduğu önemli hizmetler arasındadır ve borçluların haklarını koruyarak bu sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir